หลักสูตรการเรียน Google Analytics ระดับ Intensive Analytics

หัวข้ออบรม หลักสูตร Intensive Analytics

Introduction

 • Analytics คืออะไร
 • Case study ตัวอย่างใช้ Analytics ในธุรกิจจริง
 • หลักการทำงานของ Google Analytics

Deep Basic

 • Google Analytics Glossary ลบส่ิงที่เข้าใจผิดออกให้หมด เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเริ่มวิเคราะห์
 • Core Analysis Technique เทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์รีพอร์ท เทคนิคสำคัญที่ทำให้วัดผลได้ง่ายขึ้น
 • รู้จัก Goals & Conversions เป้าหมายสำคัญที่ทุกเว็บไซต์จะต้องมี
 • รู้จักรูปแบบต่างๆ ของ Conversion เข้าใจและเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อการวัดผลที่ครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญ
 • Conversion Attribution คอนเซ็ปท์หลักที่สำคัญมากที่สุดของ Google Analytics ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ การวัดผลจะไม่ถูกต้องและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
 • แนวทางการสร้าง Measurement Plan เตรียมแผนการวัดผลที่ถูกต้องให้พร้อมก่อนลงมือทำงานจริง
 • Basic Implementation Plan เรื่องสำคัญในการเซ็ตอัพ Google Analytics ที่ทุกเว็บไซต์จะต้องทำ

Data in Google Analytics

 • Dimensions & Metrics ชนิดของข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องรู้จัก
 • Session คืออะไร เจาะลึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
 • Bounce Rate คืออะไร เรื่องง่ายๆ ที่ไม่ง่าย และหลายคนยังเข้าใจผิด มาทำความเข้าใจกันให้ถูกต้อง
 • ลด Bounce Rate อย่างไรให้ถูกต้อง เทคนิคแอดวานซ์ที่เว็บไซต์ Content Publiser ใช้กัน
 • รู้จัก Session Duration, Time on Page ความคลาดเคลื่อนของเวลาที่ทำให้การอ่านค่าผิดพลาด
 • Garbage in, Garbage out การจัดการข้อมูลขยะเบื้องต้นที่ทำให้การอ่านรีพอร์ทผิดพลาด

Account Structure

 • รู้จัก Account, Property และ View โครงสร้างพื้นฐานของบัญชี Google Analytics
 • เรียนรู้การกำหนดโครงสร้าง Account ที่ถูกต้อง เรื่องเล็กน้อยที่อาจจะกลายเป็นปัญหาภายหลัง
 • เข้าใจ View ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อมูลที่มีค่าหายไป
 • แนวทางการสร้าง Goal รูปแบบต่างๆ เรื่องสำคัญที่ต้องทำให้เป็น ไม่มี Goal ธุรกิจจะโตได้อย่างไร
 • User Management & Permission จัดการสิทธ์ในการเข้างถึงรีพอร์ท ใครควรเห็นอะไร ใครควรทำอะไร  ถ้ากำหนดผิดพลาด ข้อมูลรั่วไหลและเสียหายได้

ABC Report

 • รู้จักโครงสร้าง Reports ของ Google Analytics
 • Real Time Report ประโยชน์ที่มากกว่าข้อมูล Realtime

Audience Report

 • Demographic & Interests รู้จักกลุ่มลูกค้าหลัก เพศ อายุ ความสนใจ ใครคือคนที่ต้องให้ความสำคัญที่สุด ใครคือคนที่ต้องเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น
 • User Explorer Report รีพอร์ทหนึ่งเดียวที่เจาะลึกพฤติกรรมระดับบุคคลอย่างละเอียด เพื่อการหา Customer Insight และความต้องการที่ลูกค้าไม่เคยบอก
 • การสร้าง Segments เรื่องพื้นฐานที่ต้องทำให้เป็น เพื่อการวิเคราะห์และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ดีกว่าเดิม
 • ลูกค้าใหม่มีพฤติกรรมอย่างไร เรียนรู้เพื่อหาลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น เพราะธุรกิจไม่สามารถโตได้จากลูกค้าเก่าเท่านั้น
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Audience Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง

Acquisition Report

 • Channel Report รู้จักกับ Digital Marketing Channels ต่างๆ ใน Google Analytics ช่องทางไหนสร้างรายได้และทำให้เป้าหมายของธุรกิจสำเร็จสูงสุด
 • Source และ Medium คืออะไร สัมพันธ์กับ Channel Report อย่างไร เรื่องยากที่จำเป็นต้องเข้าใจ
 • รู้จัก Google Ads Report  และแนวทางการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่ม ROI แคมเปญอะไรควรเพิ่มบัดเจ็ท และคีย์เวิร์ดอะไรควรเอาออก
 • วัดผล Facebook Ads และ Facebook Post อย่างละเอียด ด้วย UTM tagging สิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เป็น
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Acquisition Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง

Behavior Report

 • วิเคราะห์ Landing Page และ Exit Page หน้าไหนบนเว็บไซต์ที่สร้างยอดขาย หน้าไหนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 • รู้จัก Page Value ตัวเลขที่จะทำให้เรารู้ว่าหน้าไหนบนเว็บไซต์ที่มีความสำคัญต่อเป้าหมายทางธุรกิจ และลูกค้ามักจะเข้าดูก่อนตัดสินใจ
 • Site Search Report ลูกค้าต้องการอะไร และกำลังค้นหาอะไรในเว็บไซต์ ความลับที่นักการตลาดต้องรู้
 • เรียนรู้และติดตั้ง Page Analytics Extension เครื่องมือที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมบนหน้าเว็บง่ายขึ้นกว่าเดิม
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Behavior Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง

Conversions Report

 • เรียนรู้ Goal Report อ่านค่า Goal Conversion Rate และ Abandonment Rate
 • วิเคราะห์ Goal Funnel ขั้นตอนไหนของการชำระเงินที่ทำให้ลูกค้าหนีออกไป หาปัญหาและจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินง่ายขึ้น
 • Multi-Channel Funnel เข้าใจ Purchase Journey และการทำงานร่วมกันระหว่าง Marketing Channels ต่างๆ เพราะการตัดสินใจของลูกค้ามีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด
 • วิเคราะห์ e-Commerce reports สินค้าอะไรคนดูมากที่สุด สินค้าอะไรขายดีที่สุด สินค้าอะไรที่ควรแสดงให้มากขึ้น อะไรที่ควรแสดงน้อยลง
 • เรียนรู้วิธีการอ่านข้อมูล Conversion Reports ต่างๆ และการนำไปใช้ประโยชน์จากเคสจริง

Bonus

 • Cross-Device Reporting รีพอร์ทใหม่ รีพอร์ทเดียวที่จะเปิดเผยให้เห็นการใช้งานข้ามอุปกรณ์ของยูสเซอร์ ครั้งแรกที่เราจะเห็น Customer Decision Jounery ได้ชัดเจนมากกว่าเดิม
 • Checkout Behavior หนึ่งในรีพอร์ท Enhanced E-commerce ที่เป็นมากกว่าแค่ภาพ Funnel

Q & A

สนใจเรียน Google Analytics อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วัน-เวลา คอร์สรอบถัดไป

Leave a Reply